Yksityisyydensuoja

Tietosuojaseloste

Tässä selosteessa kerrotaan, mitä henkilötietoja Pitäjän Kukka ja Kivipalvelu Oy (jäljempänä yritys) kerää asiakkaistaan, millä tavalla se käsittelee henkilötietoja, miten asiakkaiden yksityisyys suojataan sekä kauan tietoja säilytetään. Tässä tietosuojaselosteessa palvelulla tarkoitetaan asiakkaan yhteydenottoa yritykseen tai tilattua ja toimitettua palvelua. Tilaamalla palvelun hyväksyt tämän tietosuojaselosteen mukaisen henkilötietojen käsittelyn.

1. Rekisterinpitäjä

Pitäjän Kukka ja Kivipalvelu Oy
Kuoppatie 4 E
01390
Vantaa
Y-tunnus: 0953262-8

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö

Ismo Ryhänen
+358 50 514 1063
ismo.ryhanen(at)kolumbus.fi

Henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä kysymyksissä tulee ottaa yhteyttä rekisteriasioista vastaavaan henkilöön.

3. Rekisterin nimi

Pitäjän Kukka ja Kivipalvelu Oy:n asiakastietorekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste

Otamme aina huomioon asiakkaamme yksityissyydensuojan. Henkilötietoja kerätään rekisteriin palvelujen toimitus – ja asiakassuhteenhoitotarkoituksessa. Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on Pitäjän Kukka ja Kivipalvelu Oy:n ja asiakkaan välisen asiakassuhteen hoitaminen, johon kuuluu yrityksen toimittamien palveluiden tilauksien vastaanotto ja toimittaminen, asiakaspalvelu ja muu asiakassuhteen ylläpito, joka sisältää myös laskutuksen. Henkilötietoja kerätään myös verkkosivuston www.kivipalvelut.fi kautta. Tietoja voidaan käyttää toiminnan ja palveluiden kehittämiseen, tilastollisiin tarkoituksiin, tiedottamiseen tai tutkimuksiin.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisterissä on niiden henkilöiden tietoja, jotka ovat pyytäneet yhteydenottoa tai tarjousta yrityksen verkkosivujen kautta tai tilanneet palveluita. Rekisteri voi sisältää muun muassa seuraavia asiakkuuteen liittyviä tietoja:

• Tilaajan nimi ja henkilötunnus, sähköpostiosoite, postiosoite, puhelinnumero
• Yrityksen tiedot
• Vainajan nimi ja henkilötunnus
• Kuolinpesän tiedot
• Kontaktihistoria (esim. yhteydenotot, tilaukset, laskutukseen ja perintään liittyvät tiedot)
• Asiakaspalautteet ja yhteydenotot
• Suoramarkkinointikiellot ja -suostumukset sekä
• Mahdolliset asiakkaan itsensä antamat muut tiedot

6. Rekisterin tietolähteet

Rekisterin tietolähteitä ovat muun muassa asiakkaan ilmoittamat tai internetsivun (kivipalvelut.fi) lomakkeen kautta lähettämät tiedot, tilausten hoitamisen yhteydessä muodostuneet tiedot ja palveluiden tilaajalta, omaiselta tai seurakunnilta/seurakuntayhtymiltä saadut tiedot.

7. Tietojen luovuttaminen

Yritys ei luovuta asiakkaidensa henkilötietoja kolmansille osapuolille. Henkilötietoja voidaan luovuttaa yrityksen yhteistyökumppaneille silloin, kun on kysymys asiakkaan tilaamasta palvelusta, jonka yrityksen yhteistyökumppani toimittaa, esimerkiksi laskutukseen liittyen. Erityistilanteessa henkilötietoja voidaan luovuttaa Suomen lain edellyttämällä tavalla viranomaisille. Yritys ei luovuta tietoja EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet ja profilointi

Asiakkaidemme henkilötiedot on suojattu ulkopuolisten käytöltä ja tietoja käsitellään luottamuksellisina. Sähköisessä muodossa oleviin tietoihin pääsevät käsiksi vain henkilöt, joiden on voitava käsitellä tietoja työtehtäviensä suorittamiseksi tämän asiakastietorekisterin tarkoitusten mukaisesti. Tietojen käsittely edellyttää niiden käsittelijöiltä henkilökohtaista käyttäjätunnusta ja salasanaa. Tietoja käsitteleviä henkilöitä sitoo vaitiolovelvollisuus. Saatuja tietoja ei käytetä profilointiin.

9. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisterissä olevalla on oikeus:
– saada kopio tiedoista, jotka yritys on hänestä kerännyt ja säilyttänyt.
– vaatia virheelliset tiedot korjattaviksi.
– pyytää myös omien tietojen poistamista rekisteristä, mikäli tietoja ei tarvita enää tarkoitukseen, johon ne on kerätty, tai jos tietoja ei ole käsitelty lain mukaisesti.
– rajoittaa itseään koskevien henkilötietojen käsittelyä.
– tehdä valitus valvontaviranomaiselle.

10. Tietojen säilytysaika

Henkilötietoja säilötään enintään kolme vuotta. Tilikauden tositteet, liiketapahtumia koskeva kirjeenvaihto sekä muu kirjanpitoaineisto säilytetään kirjanpitolain 2:10:n mukaan kuusi vuotta sen kalenterivuoden lopusta, jonka aikana tilikausi päättyy.